Dozwolona liczba osób w kościele od 20.04.2020

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem
20 kwietnia 2020 r. ulega zmianie przepis określający liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. Liczba osób zostaje uzależniona od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika ? 1 osoba na 15 m2. Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m.

W związku z powyższym w naszym kościele parafialnym, uwzględniając chór i kaplicę boczną, podczas liturgii może przebywać 40 osób.

Pamiętać należy o obowiązkowym założeniu maseczek.