Sakrament Bierzmowania – informacje

Informacje o bierzmowaniu

Sakrament bierzmowania wraz z  chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia  chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy  zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne  jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania  (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną  moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako  prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem  oraz do bronienia jej”.

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo  znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza  (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie  atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi  kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.
Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8, 15),
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • udziela  nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego  do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania  imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.
 
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1285, 1293, 1303)

Sakrament   bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze   nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed   przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W   Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć   ?wiek rozeznania?, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w   sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

Szafarzem,   czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli   zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.

Świadkiem   bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty   wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i   prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o   to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego   sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim   jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla   dziewczyny.

Obrzęd   sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza   błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem   świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez   biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co   symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w   duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij   znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z   bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z   duchem twoim”. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek,   symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie   prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Kandydat  pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania  zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:

 • w  każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św. (od stycznia 2012 – Msza św.  niedzielna dla młodzieży – w bazylice o godz. 9:30),
 • regularnie przystępować do sakramentu pokuty,
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,
 • brać udział w spotkaniach w grupach kandydatów do bierzmowania,
 • kulturalnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach,
 • uczestniczyć  w nabożeństwach różańcowych  (październik), rekolekcjach wielkopostnych,  Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach (Wielki Post), nabożeństwach  majowych i czerwcowych,
 • wszędzie być świadkiem  Boga.

Zarządzenie Bp. Jana Tyrawy w sprawie przygotowania do bierzmowania